CZ SK
Kategorie

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Vybavení škol s.r.o.

se sídlem Jaselská 2942/31, Předměstí, 746 01 Opava
identifikační číslo: 04514394
spisová značka C 63909 vedená u Krajského soudu v Ostravě

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.vybaveniskol.cz , www.vybaveni-skol.cz


1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") právnické osoby Vybavení škol s.r.o., se sídlem Jaselská 2942/31, Předměstí, 746 01 Opava,
identifikační číslo 04514394, spisová značka C 63909 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vybaveniskol.cz, www.vybaveni-skol.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.6.    Pro potřeby internetového obchodování rozeznáváme pojem „skladové zboží" a „zboží vyráběné na zakázku". Za skladové zboží se považuje takové zboží, u kterého je v detailu produktu v poli dostupnost uvedeno „skladem". Všechno ostatní zboží se nazývá „zboží vyráběné na zakázku".


2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Doprava nadrozměrného zboží je kalkulována individuálně.
3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
3.6.    Přijatá objednávka je prodávajícím zpracována, doplněna o termín dodání výrobku a odeslána na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). V případě, že ze strany kupujícího neobdrží prodávající do 24 hodin jakýkoli požadavek na změnu objednávky, považuje se objednávka za potvrzenou a tímto okamžikem je uzavřena kupní smlouva.
3.7.    V případě objednání služeb např. doprava, umístění, montáž, které je nutné prodávajícím ocenit s ohledem na konkrétní požadavky a objednané zboží, je vyhotovena kalkulace ceny služeb. Přijatá objednávka je prodávajícím zpracována, doplněna o termín dodání výrobku a spolu s kalkulací ceny služeb odeslána na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající vyžaduje zaslání souhlasu kupujícího s touto objednávkou - potvrzení této objednávky. Tímto okamžikem je mezi oběma stranami uzavřena kupní smlouva. V případě, že nebude potvrzení objednávky ze strany kupujícího odsouhlaseno prodávajícímu do 3 pracovních dnů, nebude objednávka brána jako relevantní a bude zrušena.
3.8.    Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou vyřizovány a potvrzovány vždy následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o nepracovní dny prodlužuje.
3.9.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.10.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.11.    Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
3.12.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.13.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Jaselská 31, Opava, 746 01 (pracovní doba Po-Pá 8.00-16.00);
- platba dobírkou (v hotovosti) prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, DHL, GLS, PPL při převzetí zboží. Kupující uhradí cenu dle kupní smlouvy.
- platba dobírkou prostřednictvím dopravní společnosti DPD platební kartou při převzetí zboží. Kupující uhradí cenu dle kupní smlouvy.
- platba bankovním převodem na účet dodavatele je realizovatelná u kupujících s uzavřenou smlouvou o spolupráci, a u státních organizací, škol, školek. Fakturu zasílá prodávající po dodávce zboží nebo služeb na poštovní, příp. elektronickou adresu kupujícího. Následně kupující provádí úhradu celkové kupní ceny zboží a služeb dle splatnosti uvedené na faktuře.
- platba zálohovou fakturou. Zálohovou fakturu zasílá prodávající po odeslání potvrzení objednávky na elektronickou adresu kupujícího nebo na jeho poštovní adresu, který provádí úhradu uvedené výše kupní ceny objednávky. V případě neuhrazení zálohové faktury dle uvedené doby splatnosti se dodávka zboží kupujícímu posouvá o zpožděnou dobu úhrady. Na základě provedené úhrady prodávající odesílá zboží dle jeho dostupnosti na uvedenou adresu kupujícího.
- platba platební kartou 3D secure. Platební rozhraní 3D Secure podporuje karty Maestro, MasterCard, VISA a VISA Electron. Pro využití tohoto způsobu placení je nutno mít u své platební karty tuto možnost povolenu. Tuto platbu lze využít pouze u kompletně vyčíslených objednávek (neplaťte u zboží, kde je nutno stanovit individuální cenu za montáž, roznos, umístění atd.).
4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3.    Prodávající může požadovat od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu předem u zboží vyráběného na zakázku. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do data uvedeného na faktuře nebo dle data splatnosti v uzavřené kupní smlouvě.
4.5.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
4.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v tištěné podobě na adresu kupujícího.

5.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
5.2.    Kupující dále nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
-    porušil-li spotřebitel originální obal zboží,
-    na dodávku zboží, které již bylo kupujícím mechanicky sestaveno nebo smontováno, jestliže jednotlivé díly vykazují použití výrobku, např. otlaky od šroubů apod. (jednotlivé díly je potřeba před sestavením nábytku dobře zkontrolovat),
-    na dodávku barevného dětského nábytku, sedacích pytlů nebo prvků a sestav vyrobených na míru či jakkoli upravovaných (školní a kancelářský nábytek, kovové skříně), neboť se považují za zakázkovou objednávku.
5.3.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 a 5.2 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (Vybavení škol, Jaselská 31, Opava 74601) či na adresu elektronické pošty prodávajícího - obchod@vybaveniskol.cz.
5.4.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.5.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.6.    V případě nedodání kompletního zboží či jiným okolnostem odporující výše uvedeným podmínkám se termín vyřízení odstoupení od kupní smlouvy posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek dle čl. 5.4, prodávající není povinen akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.
5.7.    Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
5.8.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.9.    V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.10.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1     Dodací lhůta se pohybuje dle charakteru a množství zboží nebo služeb od 1 dne do 6 týdnů od zaslání a potvrzení objednávky, není-li dohodnuto jinak. Pro přepravu se využívá služeb České pošty nebo služeb přepravních společností TopTrans, DPD, DHL, FOFR, PPL. Zboží převyšující celkovou prodejní cenu 2.200 Kč bez DPH dopravujeme v ČR zdarma. Doprava zdarma se nevztahuje na zboží s nadstandardními rozměry („objemné zboží“), cena dopravy objemného zboží je kalkulována individuálně.
6.2     Demontáž, vystěhování a likvidace stávajícího vybavení není součástí zakázky. Jedná se o placenou sužbu, která musí být objednána předem.
6.3     Vlastnické právo ke zboží a službám přechází na kupujícího až po uhrazení plné výše jeho ceny, nikoli okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.
6.4     Osobní odběr se uskutečňuje na provozovně Jaselská 31 (Městské sady), Opava, PSČ 746 01 dle provozní doby po - pá: 8.00 - 16.00. Jakmile je objednané zboží připraveno k osobnímu odběru má prodávající povinnost o tomto kupujícího informovat. Povinností kupujícího je pak zboží v pokud možno co nejkratším termínu z prodejny vyzvednout. V případě, že si kupující nevyzvedne zboží do 14-ti dnů od vyrozumění prodávajícím, může prodávající převézt zboží k uskladnění na jinou adresu, kterou oznámí kupujícímu. Kupujícímu pak může být účtováno skladné ve výši 0,1 % hodnoty zboží za každý započatý den uskladnění a případné související náklady s přepravou.
6.5     Doručení zboží firemní dopravou, poštou nebo přepravcem - ve smluveném termínu je kupujícímu zásilka doručena firemním vozidlem nebo přepravní společností. Místem dodání zboží nebo služeb je adresa, uvedená kupujícím v objednávce nebo která byla telefonicky sdělena. Zásilka se zbožím vždy obsahuje dodací list, návod na montáž a používání výrobku v českém jazyce. Daňový doklad slouží zároveň jako záruční list a je dodáván přímo s dodávkou nebo následně poštou.
6.6     Doprava zdarma se vztahuje na dodání zboží kupujícímu převyšující celkovou prodejní cenu 2.200 Kč bez DPH (nevztahuje se na objemné zboží) a jeho převzetí kupujícím v místě uvedeném v objednávce, nebude-li uvedeno jinak, nebo předání prvnímu dopravci k přepravě do sjednaného místa doručení, do kterého je prodávající povinen zboží dodat na své vlastní náklady dle objednávky. Dopravou zdarma se dále rozumí dovoz zboží na místo určené kupujícím a jeho složení z vozidla nebo zaslání zboží poštou či zásilkovou službou. Doprava zdarma nezahrnuje případnou montáž či roznos po budově.
6.7     Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.8     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek ve výši 0,1 % hodnoty zboží za každý započatý den uskladnění a případné související náklady s přepravou a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
6.9     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.10     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
6.11     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.
6.12     Na základě dohody může prodávající zajistit montáž nábytku. Cena montáže se stanovuje individuálně dle typu nábytku a obvykle tvoří 5-10% z kupní ceny. Kupující má možnost objednat montáž např. jen pro některé prvky dodávky.

7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
7.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
7.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
7.6.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.    REKLAMAČNÍ ŘÁD
8.1     Reklamace na zboží a služby internetového obchodu www.vybaveniskol.cz , www.vybaveni-skol.cz jsou vyřizovány dle reklamačního řádu a právního řádu platného v ČR.
8.2     Kupující je povinen před potvrzením dodacího listu zboží zkontrolovat počet balíků dle přepravního listu a neporušenost vnějšího obalu zásilky. Pokud je obal zásilky porušen, uvede tuto skutečnost do přepravního listu. Je nutno s dopravcem sepsat reklamační protokol. Vždy je nezbytné ponechat původní obal do doby vyřízení reklamace. Reklamace na zboží bude uznána, pouze pokud bude vnější obal nepoškozen. Pokud se poškození obalu jeví jako vážné a je předpoklad, že bude poškozeno i zboží, kupující zásilku může odmítnout převzít. V opačném případě není kupující oprávněn zboží u prodávajícího reklamovat. Nejsou akceptovány reklamace zboží viditelně poškozeného přepravou. To je nezbytné již při kontrole reklamovat u dopravce.
8.3     Také před vlastní montáží nábytku je potřeba zkontrolovat kvalitu jednotlivých dílů, neboť při montování výrobku většinou dojde např. k otlaku šroubů do plochy či hrany. U takového zboží již nelze uplatnit právo 14 denního vrácení zboží ve smyslu § 53 odst.6 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.
8.4     Dále je kupující povinen nejpozději do 2 dnů od převzetí zásilky zkontrolovat její obsah a zjevné vady na zboží, které nebyly zřejmé při převzetí. Na později reklamované zjevné vady nebude brán prodávajícím zřetel. Veškeré nedostatky je kupující povinen ihned po zjištění prokazatelně oznámit prodávajícímu.
8.5     V případě, že zboží bude vykazovat v záruční době vady, je kupující povinen tyto vady reklamovat bez zbytečného odkladu, a to písemně. V reklamaci uvede den přijetí zásilky, druh zboží, číslo daňového dokladu a popis vady. Dále uvede i návrh na způsob vyřešení reklamace.
8.6     Oprava, výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.
8.7     Prodávající bude na oznámení reklamace reagovat do 2 pracovních dnů, pokud nebude nutné existenci vady odborně posoudit. Kupujícímu zašle vyjádření, které bude obsahovat vyjádření o oprávněnosti reklamace, případně způsob odstranění vady a termín, do kdy bude vada odstraněna. Vada bude prodávajícím odstraněna bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30- ti dnů. Odstranění vady v rámci reklamace je bezplatné.

9.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
9.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
9.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
9.3.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
9.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
9.5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9.6.    Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
10.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
10.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
10.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
10.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
10.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
10.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
10.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
10.8.1.    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
10.8.2.    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
10.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10.10.    Rozšířené podmínky ochrany osobních údajů podle GDPR jsou řešeny v samostatném dokumentu v příloze.

11.    DORUČOVÁNÍ
11.1.    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
11.2.    Zpráva je doručena:
- v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
- v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1.    Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
12.3.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
12.4.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.5.    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
12.6.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování (Vybavení škol s.r.o., Jaselská 31, 746 01 Opava), adresa elektronické pošty - obchod@vybaveniskol.cz, telefon - 595 172 820.
12.7.    Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 1. 2018 v celém rozsahu.

cookie_base

popis cookie_base

Zjistit více »
Nastavení
X

cookie_base

text cookie_base

Zjistit více »
Detailní nastavení
Detailní nastavení
Detailní nastavení